REGULAMIN KONKURSU "Zostań testerką Philips Avent"


I.          Postanowienia ogólne

Reklama

 

1.      Konkurs "Zostań testerką Philips Avent" (zwany dalej "Konkursem"), organizowany jest przez PHILIPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 195 B, nr NIP: 526-021-09-55, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037385 wysokość kapitału zakładowego 68 497 880 zł PLN, (zwaną dalej "Organizatorem"), z zastrzeżeniem pkt 2.

2.      Niektóre czynności konkursowe wykona GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416593, NIP 527-26-44-300 (zwana dalej "INTERIA.PL").

3.      Konkurs rozpoczyna się dnia 21 stycznia 2013 r. od godziny 11:00 i trwa do dnia 04.03.2013 r. do godziny 23:59:59, z tym zastrzeżeniem, że rejestrowanie się w Konkursie w celu wykonywania zadań konkursowych, o których jest mowa poniżej, możliwe będzie jedynie do dnia 04.02.2013 r. do godziny 23:59:59 włącznie.

4.      Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem http://mamdziecko.interia.pl/konkursy/news-karmisz-piersia-testuj-z-nami-laktator-philips-avent,nId,767973 (zwanej dalej "Stroną Konkursową").

5.      Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.      Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

a)      jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub INTERIA.PL lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich;

b)      jest osobą pełnoletnią tj. posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

c)      jest mamą karmiącą piersią dziecko, które nie ukończyło 1 roku życia.

7.      Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

8.      Konkurs składa się z dwóch etapów, opisanych poniżej.

9.      Przedmiotem Konkursu jest pozyskanie i wybór spośród wszystkich zgłoszeń w Konkursie, 100 Uczestników, którzy chcieliby wziąć udział w testowaniu laktatorów PHILIPS AVENT (zwanym dalej "Testem"), a następnie wybór 6 Zwycięzców Konkursu, którzy prześlą najciekawsze Prace, o których mowa poniżej. 

10.   Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

11.   Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników. Komisja Konkursowa dokona wyboru 100 (słownie: stu) Uczestników, którzy wezmą udział w Teście, a także wyłoni Zwycięzców Konkursu.

12.    Jeżeli liczba Uczestników, którzy zgłosili udział w Konkursie będzie mniejsza niż 100 (słownie: sto), Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu poprzez wskazanie mniejszej liczby osób, które zostaną zaproszone do udziału w Teście.

II. Zasady I etapu Konkursu

13.  I etap Konkursu trwa od dnia 21.01.2013 r. od godziny 11:00 do dnia 04.02.2013r. do godziny 23:59.

14.  Zadaniem Uczestników I etapu Konkursu jest:

o   wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Konkursowej, tj. http://mamdziecko.interia.pl/konkursy/news-karmisz-piersia-testuj-z-nami-laktator-philips-avent,nId,767973, w tym podać określone w nim dane osobowe Uczestnika, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia;

o   dokończyć następujące zdanie: "Kiedy karmię swoje dziecko piersią ...." i przesłać do Organizatora odpowiedź (zwaną dalej "Odpowiedzią") za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej;

o   wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie;

o   wyrazić zgodę na publikację przez Organizatora oraz INTERIA.PL na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania (wyłącznie miasta) w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Zwycięzcy Konkursu;

o   wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.

15.  Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z zadań przedstawionych w pkt 14 powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, a nadesłana przez niego Odpowiedź nie będzie brana pod uwagę.

16.  Komisja Konkursowa dokona oceny Odpowiedzi nadesłanych przez Uczestników i wybierze 100 (słownie: stu) Uczestników, którzy wezmą udział w Teście (zwanych dalej "Testerami"). Dokonując wyboru Testerów Komisja Konkursowa będzie oceniać poziom merytoryczny i językowy oraz pomysłowość Odpowiedzi nadesłanych przez Uczestników.

17.  Uczestnik wybrany na Testera przez Komisję Konkursową otrzyma od Organizatora powiadomienie o zaproszeniu do Testu. Powiadomienia zostaną rozesłane drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym adres e-mail do dnia 08.02.2013 r.

18.  Tester po otrzymaniu zaproszenia do testów zobowiązany jest potwierdzić swoją gotowość do udziału w Teście wysyłając do Organizatora na adres e-mail: konkursy.dziecko@firma.interia.pl do dnia 11.02.2013 r. wiadomość e-mail w tym przedmiocie, wskazując jako tytuł wiadomości następującą treść: "Test laktatora" oraz swój Nick podany podczas rejestracji w Konkursie (przykładowa treść wiadomości e-mail: Potwierdzam chęć uczestnictwa w testach laktatora PHILIPS AVENT, Mój Nick, którym będę się posługiwać w celu wyrażenie swojej opinii to Ewa85 ).

19.  Brak potwierdzenia przez Testera swojego udziału w Teście w sposób określony powyżej, traktowany będzie przez Organizatora jako rezygnacja Testera z dalszego udziału w Konkursie. W takiej sytuacji Organizator może zaprosić do udziału w teście Uczestnika, którego Odpowiedź została oceniona jako kolejna ponad sto Odpowiedzi tych Uczestników, którzy zostali wybrani w pierwszej kolejności przez Komisję Konkursową do Testu.

III. Zasady II etapu Konkursu:

20.  II etap Konkursu trwa od dnia 18.02.2013 r. od godziny 10:00 do dnia 01.03.2013 r. do godziny 23:59.

21.  Testerom, którzy zgodnie z zasadami wskazanymi w punkcie 18 powyżej potwierdzili swoją gotowość do udziału w Teście, Organizator prześle laktatory ręczne PHILIPS AVENT z serii Natural, przeznaczone do testowania (po jednym laktatorze dla każdego Testera). Laktatory zostaną rozesłane pocztą lub pocztą kurierską do dnia 18.02.2013r.

22.  Zadaniem Testerów w II etapie Konkursu jest:

o   zamieszczenie przez Testera co najmniej jednej opinii dotyczącej testowanego laktatora PHILIPS AVENT (zwanej dalej "Pracą") na portalu www.interia.pl w specjalnej sekcji [Testuj z PHILIPS Avent] na forum mamdziecko.interia.pl do dnia 04.03.2013 r. W celu dodania opinii niezbędna jest rejestracja na forum.interia.pl: https://konto.interia.pl/forum/nowe-konto

23.  Brak zamieszczenia przez Testera Pracy w terminie i w miejscu wskazanym powyżej oznacza rezygnację Testera z dalszego udziału w Konkursie. W takiej sytuacji Tester zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu Organizatorowi otrzymanego do testowania laktatora PHILIPS AVENT.

IV. Zasady wspólne dla obu etapów Konkursu

24.  Przesyłając Odpowiedź lub zamieszczając na forum Pracę Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a.      udziela niewyłącznej, nieodwołalnej i nieograniczonej w czasie zgody na użytkowanie jego Odpowiedzi i/lub Pracy przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

i.      zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionej Odpowiedzi i/lub Pracy, wprowadzania Odpowiedzi i/lub Pracy do pamięci komputera,

ii.      wprowadzania Odpowiedzi i/lub Pracy do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,

iii.      łączenie z innymi utworami lub podział na części,

iv.      wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,

v.      w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi i/lub Pracy w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Odpowiedzi i/lub Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

b.      udziela zgody na publikację Odpowiedzi i/lub Pracy w portalu INTERIA.PL na warunkach opisanej powyżej licencji z notą autorską obejmującą jego imię i nazwisko.

25.  Przesyłając Odpowiedź i/lub Pracę Uczestnik Konkursu wyraża ponadto zgodę na dokonanie przez Organizatora opracowania przesłanej Odpowiedzi i/lub Pracy, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Odpowiedzi i/lub Pracy na stronach portalu www.interia.pl, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Odpowiedzi i/lub Pracy.

26.  Organizator zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zwrotu od Uczestnika udostępnionych do testowania laktatorów, w każdym czasie w przypadku stwierdzenia naruszenia przez niego któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

27.   W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu udostępnienia przez INTERIA.PL lub Organizatora w portalu www.interia.pl Odpowiedzi i/lub Pracy przesłanej/zamieszczonej przez danego Uczestnika Konkursu, Uczestnik ten zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę INTERIA.PL oraz Organizatora przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić jako pozwany w miejsce INTERIA.PL oraz Organizatora lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie INTERIA.PL oraz Organizatora do wszelkich postępowań toczących się przeciwko INTERIA.PL lub Organizatorowi, a także zobowiązuje się zwolnić INTERIA.PL oraz Organizatora z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie uzasadnione koszty, jakie może INTERIA.PL lub Organizator ponieść, poniesie lub jakie będzie zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie dóbr osobistych, prawa karnego, autorskiego, licencji i wszelkich innych praw, jakie ta osoba lub organ państwowy lub funkcjonariusz publiczny zgłosi w związku z korzystaniem z Odpowiedzi i/lub Pracy.  Powyższe nie wyklucza odpowiedzialności INTERIA.PL lub Organizatora, jeżeli roszczenia zgłoszone przez osoby trzecie z tytułu udostępnionej w portalu www.interia.pl Odpowiedzi i/lub Pracy, związane będą z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu przez INTERIA.PL lub Organizatora.

28.    INTERIA.PL oraz Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanych przez Uczestników Konkursu Prac oraz odmowy ich umieszczenia w portalu www.interia.pl w przypadku, gdy uzna, że ich treść jest niezgodna z tematyką Konkursu, może naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich. W szczególności INTERIA.PL oraz Organizator będą usuwać Prace o charakterze erotycznym, pornograficznym, ksenofobicznym, rasistowskim.

29.    Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są ponadto do przestrzegania poniższych zasad:

a)        stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach;

b)        niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych, sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami.

V. Rozwiązanie Konkursu

29.  Spośród wszystkich Prac zamieszczonych przez Testerów w ramach II etapu Konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni 6 Uczestników (zwanych dalej "Zwycięzcami Konkursu"), których Prace zostały ocenione jako najlepsze. Dokonując oceny Prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę ich poziom merytoryczny i językowy oraz pomysłowość Uczestników. 

30.  Wyłonienie Zwycięzców Konkursu nastąpi do dnia 08.03.2013 r.

31.   Informacje o Zwycięzcach Konkursu tj. imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania opublikowane zostaną przez Organizatora na Stronie Konkursowej w ciągu trzech dni roboczych od daty ich wyłonienia.

32.    Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w Konkursie przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres mailowy podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, w ciągu trzech dni roboczych od daty wyłonienia Zwycięzców Konkursu przez Komisję Konkursową.

33.   W przypadku:

a)      nieodebrania przez Zwycięzcę Konkursu nagrody w terminie 14 dni od wysłania nagrody przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu; lub

b)      stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez danego Zwycięzcę Konkursu postanowień Regulaminu,

- Zwycięzca Konkursu, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Zwycięzcy Konkursu oraz prawo do otrzymania nagrody, zaś Komisja Konkursowa, kierując się kryteriami wskazanymi w punkcie 29 powyżej, dokona dodatkowego wyboru Zwycięzcy Konkursu spośród pozostałych Prac zamieszczonych przez Testerów i przyzna mu tę nagrodę.

VI. Nagrody

34.  Nagrodami w Konkursie są:

a)        dla każdego Testera biorącego udział w II etapie Konkursu i spełniającego wszystkie warunki wskazane w Regulaminie - ręczny laktator PHILIPS AVENT z serii Natural, otrzymany przez Testera w ramach Konkursu do testowania,

b)        dla każdego Zwycięzcy Konkursu - oprócz nagrody wskazanej w punkcie a) powyżej - 1 pendrive PHILIPS AVENT 1GB.

35.  Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

36.   Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

37.   Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

38.   Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi lub INTERIA.PL stosowne oświadczenie na piśmie.

39.   Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców Konkursu w ciągu 14 dni od ich wyłonienia przez Organizatora, pocztą polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce, wskazany przez Zwycięzcę Konkursu w formularzu rejestracyjnym. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.

40.   Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody.

VII. Postanowienia końcowe

41.   Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu i w celach archiwalnych, a także w innych celach, o ile Uczestnik Konkursu wyraził na to wyraźną zgodę.

42.   Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

43.   Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

44.   Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora lub INTERIA.PL o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

45.    Ani Organizator, ani INTERIA.PL nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

46.    Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 30 dni od daty wyłonienia Zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, skierowanej na adres Organizatora: Philips Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik Konkursu o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia jej rozpatrzenia reklamacji.

47.   Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

48.   Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, niezawinionych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu http://mamdziecko.interia.pl/konkursy/news-karmisz-piersia-testuj-z-nami-laktator-philips-avent,nId,767973 na 2 dni przed jej wejściem w życie.

49.    INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do Organizatora.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje